Evaluatie regionale bijeenkomsten Handreiking Veilige Moskee: toename bekendheid

Afbeelding bij Migratie & diversiteit

Van november 2017 tot maart 2018 heeft Labyrinth Onderzoek & Advies een evaluatieonderzoek uitgevoerd rondom een reeks van bijeenkomsten naar aanleiding van de Handreiking Veilige Moskee. De resultaten van dit onderzoek zijn nu gepubliceerd.

De bijeenkomsten werden georganiseerd door de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In de Handreiking Veilige Moskee zijn kennis, aanbevelingen en goede voorbeelden voor moskeeën, gemeenten en politie te vinden om de veiligheid van moskeeën te verbeteren.

Doel evaluatie bijeenkomsten Handreiking Veilige Moskee

Doel van het onderzoek was in kaart te brengen in hoeverre:

• deze bijeenkomsten voor moskeebestuurders hebben bijgedragen aan de bekendheid van de handreiking;
• ze hebben gezorgd voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden om aan de slag te gaan met de handreiking en te werken aan een veilige moskee;
• ze inzicht hebben gegeven in de rol van moskeebestuurders in de samenwerking met gemeente en politie op het gebied van veiligheid van moskeeën.

Methode

Voor de uitvoering van het onderzoek heeft Labyrinth enkele bijeenkomsten bijgewoond en een enquête uitgezet onder moskeebestuurders die de bijeenkomsten hebben bijgewoond. Daarnaast heeft Labyrinth focusgroepen georganiseerd met moskeebestuurders en dagvoorzitters van de bijeenkomsten.

Resultaten

Uit de enquête blijkt allereerst dat de bijeenkomsten hebben bijgedragen aan de bekendheid van de respondenten (moskeebestuurders) met de handreiking. Daarnaast maakt de meerderheid van de moskeebestuurders die voorafgaande aan de bijeenkomsten nog niet bekend was met de handreiking, hiervan inmiddels wel gebruik of zegt deze intentie te hebben. Lastiger kon echter worden vastgesteld in hoeverre de bijeenkomsten de vaardigheden van moskeebestuurders hebben vergroot om te werken met de handreiking. Wel geeft een ruime meerderheid aan dat de bijeenkomsten een bepaalde mate van bewustwording heeft bevorderd omtrent de eigen verantwoordelijkheid bij de veiligheid van de moskee.

Uit het onderzoek is verder gebleken dat er slechts bij enkele bestuurders sprake is geweest van contact met gemeente of politie, naar aanleiding van de bijeenkomsten. Veel moskeebestuurders zeggen dit wel van plan te zijn te doen. De meeste respondenten geven echter aan dat er al voor de bijeenkomsten contact was met politie en/of gemeente.

De uitkomsten van dit onderzoek geven de ESS handvatten om te onderzoeken hoe zij de handreiking en bijeenkomsten een vervolg kunnen geven.