Uitkomsten onderzoek mantelzorgers/vrijwilligers Neder-Betuwe

Afbeelding bij Uitkomsten onderzoek mantelzorgers/vrijwilligers Neder-Betuwe

Labyrinth deed de afgelopen maanden in opdracht van de gemeente Neder-Betuwe onderzoek naar de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Aanleiding is de zorg over de belasting van deze belangrijke groepen inwoners. Het onderzoek helpt de gemeente beleid aan te laten sluiten op wensen en behoeften van de doelgroep.

Onderzoeksvragen

Het onderzoek diende ervaringen van mantelzorgers en vrijwilligers met ondersteuning biedt in kaart te brengen. Zodoende stonden de volgende onderzoeksvragen centraal:

 • Hoe wordt het geven van zorg en het uitvoeren van vrijwilligerswerk op dit moment door mantelzorgers
  en vrijwilligers in de gemeente Neder-Betuwe ervaren? En wat zijn hierbij bepalende factoren?
 • In hoeverre voldoet de op dit moment aangeboden ondersteuning en waardering voor mantelzorgers en
  vrijwilligers in de gemeente Neder-Betuwe? Waarom wel of niet?
 • In hoeverre is er onder mantelzorgers en vrijwilligers behoefte aan bepaalde nieuwe vormen van
  ondersteuning en waardering?

Om dit te onderzoeken heeft Labyrinth zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek gedaan. Zo is onder alle huishoudens een enquête gehouden, en werden groepsgesprekken gehouden.

Conclusies mantelzorgers en vrijwilligers

Op basis van de uitkomsten is een aantal conclusies geformuleerd.

 • Er is weinig bekendheid met en gebruik van bestaande georganiseerde ondersteuning.
 • Men vindt over het algemeen dat men voldoende gewaardeerd wordt.
 • De mantelzorgers vinden het geven van zorg niet erg zwaar.
 • Als men het zwaar vindt, gaat men veelal naar familie voor hulp.
 • Vrijwilligers hebben behoefte aan ondersteuning bij werving en binding van nieuwe vrijwilligers.

(Lokale) factoren

Een aantal factoren speelt hierbij een rol. Zo kent de regio een cultuur waarbij eigen verantwoordelijkheid en barmhartigheid een belangrijke rol spelen. Er is een groot gevoel van morele en sociale verplichting, zonder eigen belang. Men is niet snel geneigd met een hulpvraag naar buiten te treden. Familiebanden en sociale netwerken zijn sterk. Ook erkent men de rol van mantelzorger en de behoefte aan hulp niet snel. Men vindt de zorg en vrijwilligerswerk vanzelfsprekend.

Aanbevelingen gemeente Neder-Betuwe

Labyrinth adviseert de gemeente Neder-Betuwe bewust te zijn van de terughoudendheid en achterliggende motivaties van de doelgroep. Mantelzorgers zien zichzelf niet per definitie als mantelzorgers. Communicatie en de tone of voice dient hier rekening mee te houden. Dit geldt ook voor de naamgeving van knoop- of informatiepunten. Het is zaak de gevoelige snaar te raken. Bij vraaggericht werken moet men tegemoet komen aan uiteenlopende wensen van de doelgroep. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid moet zo veel mogelijk bij de doelgroep zelf worden gelegd.

De complete rapportage van het onderzoek kan op de website van de gemeente worden geraadpleegd.