Rapportage wijkraadpleging Wonen in Overvecht

Afbeelding bij Rapportage wijkraadpleging Wonen in Overvecht

Labyrinth deed in 2017 in opdracht van Wijkraad Overvecht onderzoek naar gezond en aangenaam wonen in Overvecht. Aanleiding voor het onderzoek was nieuws over Overvecht als minst gezonde wijk van Nederland. De volgende vraag stond daarom centraal:

Wat zijn de belangrijkste redenen voor de problemen met betrekking tot wonen in Overvecht en welke kansen zijn er om wonen in Overvecht gezonder te maken?

Het onderzoek laat zien dat Overvecht veel positieve eigenschappen heeft die beter benut kunnen worden. Zo zijn er actieve bewoners die meer betrokken willen worden bij planvorming in de wijk. Ook zijn er groenvoorzieningen die meer geprofileerd mogen worden. Daarnaast geven bewoners aan diversiteit van bewoners als positief te zien, maar moet de spreiding per buurt en flatgebouw verbeteren. Het complete rapport is via de link hierboven te raadplegen.

Naar aanleiding van de resultaten heeft de wijkraad het college van burgemeester en wethouders van een gericht advies voorzien. Dit advies bevatte de volgende punten:

 • Stop de bouw van sociale woningen in Overvecht en verkoop een aantal bestaande sociale woningen waarbij bewoners een voorkeurspositie krijgen. Doel: een minder eenzijdige woningvoorraad in Overvecht met instandhouding van de diversiteit van de wijk. Voorkom daarbij dat deze woningen opgekocht worden door vastgoedontwikkelaars of beleggers (huisjesmelkers). Compenseer deze woningen elders in de stad.
 • Stimuleer in de hele stad woonprojecten waarin personen die aangewezen zijn op sociale woningbouw, bv. statushouders of uitstromers uit zorginstellingen, een plaats kunnen krijgen.
 • Ontwikkel een integrale toekomstvisie voor de komende 10 jaar voor Overvecht op basis van bovengenoemde prestatienormen en streefcijfers.
 • Stel het budget voor de Versnelling van Overvecht voor de komende jaren per jaar minimaal op hetzelfde budget als dat voor 2017 en maak dit structureel tot 2028.
 • Stel voor Overvecht een bewonerspanel samen op basis van representativiteit voor de volgende peiling “Gezonde woonomgeving”.
 • Maak de communicatiekanalen voor informatie naar de wijk outreachend omdat de bestaande communicatiekanalen niet het beoogde effect hebben.
 • Pas de werkmethode voor participatie, informatie en inspraak over plannen outreachend aan voor Overvecht.
 • Stel een vaste jaarlijkse subsidie voor Dreefnieuws beschikbaar, waardoor meer betaalde personeelscapaciteit ingehuurd kan worden, zodat het weer 8 tot 10 maal per jaar kan verschijnen.
 • Geef de Bibliotheek een bredere bekendheid en een bredere rol op gebied van informatievoorziening.
 • Organiseer meer activiteiten voor jongeren van rond de 16 jaar om de jongerenoverlast te verminderen.
 • Onderzoek de mogelijkheid om stadsmariniers in te zetten, naar het voorbeeld van Rotterdam, om de veiligheid en leefbaarheid te verhogen.
 • Versterk de groenvoorzieningen, bouw ze niet vol en onderzoek de mogelijkheden om meer sociale ontmoeting in de parken te creëren.
 • Onderzoek de mogelijkheden om de kleinere winkelcentra in Overvecht gezelliger te maken.
 • Ondersteun alle verbeteringsmaatregelen door een city marketeer aan te stellen om het imago te verbeteren. Put hiervoor uit voorraad in de wijk zelf, zo nodig uit de stad Utrecht, maar niet van buiten de stad.