Onderzoek minimabeleid Nieuwegein

Afbeelding bij Onderzoek minimabeleid Nieuwegein

Labyrinth gaat in opdracht van de rekenkamer van de gemeente Nieuwegein onderzoek doen naar het minimabeleid en het gebruik van minimaregelingen voor mensen met een zeer laag inkomen. Het onderzoek start eind september en loopt tot maart 2020. Doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen wat de redenen zijn dat mensen die binnen de minimahuishoudens vallen weinig gebruik maken van de voor hen geldende minimaregelingen. Deze minimaregelingen zijn bijvoorbeeld de bijzondere bijstand, de Nieuwegein Stadspas of ondersteuning van Stichting Leergeld.

De doelgroep bestaat uit zzp’ers met een laag inkomen en AOW’ers met of zonder klein pensioen. Labyrinth voert eerst desk research uit en houdt interviews onder met professionals die dicht bij de doelgroep staan. Vervolgens wordt aan de hand van de resultaten uit deze interviews een enquête opgesteld. Deze enquête wordt zowel online als face-to-face uitgezet onder de doelgroep. Op basis van de uitkomsten kan de rekenkamer aanbevelingen doen voor beter minimabeleid, waarmee de doelgroep beter bediend kan worden.