Studie in coronatijd

Als reactie op de coronacrisis in Nederland heeft onderzoekbureau Labyrinth onderzocht welke impact de coronamaatregelen hebben op het sociale leven van personen die in Nederland wonen. De serie ‘Jouw leven in coronatijd’ bestaat uit een reeks thema-artikelen die ingaan op de bevindingen die wij met dit onderzoek hebben opgedaan.

Deze keer in de serie: studie in coronatijd.

Met het startende nieuwe studiejaar rijst de vraag hoe het komende studiejaar voor studenten gaat zijn. Voor studenten is veel veranderd door corona en de daarbij horende maatregelen. Waar basisschoolleerlingen al vanaf 11 mei (deels) naar school mochten, hebben studenten van het MBO, HBO en de universiteit het hele resterende studiejaar online lessen/colleges gevolgd.

Hoewel fysiek onderwijs op sommige onderwijsinstituten nu voorzichtig weer wordt gestart, beginnen de studenten dit nieuwe studiejaar ook met deels tot helemaal online studeren. Labyrinth wilde graag een beeld krijgen wat de coronamaatregelen hebben betekend voor het studenten. We hebben daarom tussen 10 april tot en met 11 mei studenten ondervraagd over de studiesituatie. In totaal beschreven 166 studenten hun situatie als studerend. Uit de resultaten bleek dat voor veel van deze studenten studeren niet makkelijk was.

Studenten besteden minder tijd aan hun studie sinds corona

We hebben de studenten allereerst gevraagd hoe ze hun tijd hebben besteed aan hun studie/school. De studenten bleken vooral tijd te besteden aan huiswerk (77%) aan het online volgen van colleges (80%). Ook meer dan de helft van de studenten las studieboeken (60%) en deed aan andere zelfstudie (74%). Een derde van de studenten (33%) bleek ook examens te maken in deze tijd.

Uit onze data komt verder naar voren dat corona een verschillende invloed heeft gehad op de studie van de studenten. Een groot deel van de studenten (51%) is sinds corona minder tijd kwijt aan hun studie. Ongeveer een kwart van de studenten (23%) geeft juist aan meer tijd te besteden aan studie.

Studenten ervaren de studie-/leer situatie niet als positief

We hebben de studenten ook een aantal stellingen voorgelegd over hoe ze hun studiesituatie ervaren. In Figuur 1 is te zien dat een groot gedeelte van de studenten (74%) aan geeft minder goed te kunnen leren/studeren doordat ze niet naar studie/school kunnen. Ook mistte een groot deel van de studenten (68%) klas- en studiegenoten. Daarbij voelde ook ongeveer de helft van de studenten (53%) zich onzeker, somber (52%) en minder gemotiveerd (53%).

Figuur 1: ervaring studiesituatie

Vooral voor eenzame studenten werkt de studiesituatie minder goed

Om te kijken welke studenten hun studiesituatie vooral als negatief ervaren, hebben we net als bij de werkende respondenten een score berekend op basis van deze stellingen. Samen hadden deze stellingen een betrouwbaarheidsscore van 0.75. We hebben getest in hoeverre de ervaring van studenten verschilden op basis van huishoudsamenstelling, mate van rondkomen, en de mate waarin iemand aangaf zich eenzaam te voelen.

Uit data-analyse bleek dat er een significant verschil is (p < .001) tussen eenzame en niet-eenzame studenten. Zoals te zien is in figuur twee, scoorden eenzame studenten gemiddeld een 2.0 op deze stellingen en niet eenzame studenten scoorden 2.9. Dit betekent dat in het algemeen dat eenzame studenten negatiever zijn over hun ervaringen met studeren in de coronaperiode dan niet-eenzame studenten. Met betrekking tot de andere achtergrondkenmerken is er geen significant verschil gevonden.

Figuur 2: studiesituatie eenzame respondenten

Conclusie

Uit ons corona onderzoek onder studenten kwam een niet zo rooskleurig beeld naar voren over de situatie van studenten op de momenten dat ze alles online moesten doen. Veel studenten hebben het studeren tussen 10 april tot en met 11 mei niet als positief ervaren. Om deze studenten het komende jaar beter te helpen, is meer onderzoek nodig of en zo ja onder welke voorwaarden studenten succesvol kunnen studeren. Daarbij is het belangrijk dat er extra aandacht is voor eenzame studenten, zodat ook deze studenten hun studie en schoolcarrière tot een succes kunnen maken.

Lees hier over religie in coronatijd en werk in coronatijd

Korte samenvatting van de onderzoeksresultaten

  • In totaal hebben 1116 personen deelgenomen aan dit onderzoek.
  • De vragenlijst is vanaf 10 april online uitgezet via verschillende kanalen zoals het Labyrinth Panel, Facebookadvertenties, Facebookgroepen en via de interviewers van Labyrinth.
  • De vragenlijst is vertaald in het Arabisch, Turks en Engels.
  • Van het totaal aantal deelnemers is 60% HBO en/of WO geschoold en 45% is tussen de 25-45 jaar oud. Ongeveer 45% van de deelnemers heeft een niet-Westerse achtergrond.
  • 166 respondenten beschreven hun situatie als student.
  • 40 van de studenten gaven aan met huisgenoten te wonen, 70 met ouders en 26 gaven aan alleen te wonen.
  • Studenten zijn een aantal stellingen voorgelegd of hun studie-/leersituatie: Ik kan minder goed leren/studeren doordat ik niet naar mijn school/studie kan ; ik voel mij onzeker over mijn studie/school doordat ik niet naar studie/school kan ; ik voel me somber doordat ik niet naar studie/school kan ; ik mis mijn studie-/klasgenoten ; ik ben minder gemotiveerd voor mijn studie/school.
  • Voor de analyse hebben we ze samengenomen en een score berekend. Zij hangen samen met een betrouwbaarheidsscore van 0.75.

Wil je vaker je mening geven in onderzoeken van Labyrinth, schrijf je dan in voor ons panel.