Privacyverklaring panelregistraties Labyrinth Onderzoek & Advies

Begrippen

Panellid: een persoon die op vrijwillige basis gedurende een bepaalde tijd regelmatig (persoons)gegevens aan de Labyrinth Onderzoek & Advies verstrekt, om deze in staat te stellen onderzoek te verrichten.

Panelregistratie: het samenhangend geheel van gegevens die door de panelleden vrijwillig worden verstrekt en die door Labyrinth Onderzoek & Advies worden geregistreerd.

Verwerker: degene die in opdracht van Labyrinth Onderzoek & Advies gegevens uit panelregistraties verwerkt.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Labyrinth Onderzoek & Advies vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Labyrinth verstrekt geen gegevens uit de aanmelddata van een panellid aan derde partijen zonder toestemming van de betrokkene zelf;
 • wanneer wij jouw persoonsgegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen;
 • jouw recht op rectificatie, dataportabiliteit, beperking van de verwerking, geautomatiseerde besluitvorming en profilering, bezwaar maken en duidelijke informatie respecteren.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring panelregistraties contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via een e-mail naar panel@labyrinthonderzoek.nl.

Doel panelregistraties

Het doel van de panelregistraties is Labyrinth Onderzoek & Advies in staat te stellen te beschikken over persoons- en praktijkgegevens van potentiële projectdeelnemers teneinde (onderzoeks)projecten die Labyrinth Onderzoek & Advies in opdracht van een externe opdrachtgever dan wel zelfstandig zonder opdrachtgever uitvoert, te kunnen verrichten. Labyrinth Onderzoek & Advies gebruikt de gevraagde achtergrondgegevens van panelleden om een selectie te maken van panelleden die zij voor een specifiek project kan uitnodigen voor deelname. Labyrinth Onderzoek & Advies kan op basis van de aanmelddata een panellid uitnodigen voor deelname aan een (onderzoeks)project. Het panellid bepaalt zelf of hij of zij ingaat op de uitnodiging en deelneemt aan het (onderzoeks)project.

Deelname en beëindiging deelname panel

Deelnemen aan het panel is alleen mogelijk na aanmelding hiervoor. Dit kan op verschillende manieren, zoals via het aanmeldformulier op de website van Labyrinth Onderzoek & Advies en via een aanmelding via een vragenliist van een onderzoek waaraan u meedoet. Bij aanmelding wordt een aantal achtergrondgegevens gevraagd (zie de paragraaf ‘Persoonsgegevens’).

De deelname aan het panel kan beëindigd worden op jouw verzoek door middel van een e-mailbericht naar het e-mailadres panel@labyrinthonderzoek.nl. Jouw aanmeldgegevens worden uiterlijk 3 maanden na jouw verzoek tot uitschrijving uit de panelregistratie verwijderd.

Persoonsgegevens

In de panelregistraties worden de volgende persoonsgegevens opgenomen:

 1. naam, voorletters;
 2. geslacht;
 3. straat, huisnummer;
 4. postcode;
 5. plaats;
 6. telefoonnummer;
 7. e-mailadres;
 8. geboortedatum;
 9. hebben van kinderen;
 10. geboorteland;
 11. geboorteland ouders;
 12. hoogst afgeronde opleiding;
 13. huidige studie;
 14. werksituatie;
 15. werkzaam in sector, functie;
 16. talen

Niet alle gevraagde type persoonsgegevens zijn verplicht om in te vullen bij aanmelding. Bovenstaande gegevens gebruiken wij om te bepalen of je in aanmerking kunt komen voor uitnodiging voor een onderzoek en om uitspraken te kunnen doen omtrent de representativiteit van het panel met betrekking tot de onderzoeken waaraan je hebt meegewerkt. Sommige uitkomsten van de onderzoeken waaraan je mee kan werken worden openbaar gemaakt via onze uitingen zoals gidsen en website. Deze uitkomsten zijn niet herleidbaar naar individuele personen tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. Dit kan per project verschillen.

Je kunt altijd je persoonlijke panelgegevens inzien. Ook kun je contact met ons opnemen om te vragen welke projecten klaar staan om aan mee te doen.

Als je panellid bent, bewaren we de aanmelddata zo lang je deelneemt aan het panel. Je kunt je te allen tijde afmelden voor het panel, zonder opgaaf van reden. Als je je afmeldt voor het panel wordt binnen 3 maanden na afmelden je aanmelddata verwijderd.

Verstrekking gegevens aan derden

Aan derden worden nooit persoonsgegevens uit de panelregistraties verstrekt, met uitzondering van de volgende situaties:

 • Labyrinth Onderzoek & Advies kan bij het verwerken van panelgegevens leveranciers (verwerkers) inschakelen. Hierbij moet gedacht worden aan leveranciers die de opslag en beveiliging van gegevens faciliteren (hosting website, servers, etc.). Labyrinth Onderzoek & Advies sluit met alle partijen die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Labyrinth Onderzoek & Advies een verwerkersovereenkomst waarin afspraken worden vastgelegd over de omgang met persoonsgegevens en hoe deze worden uitgewisseld. Hierbij wordt ook overeengekomen dat de persoonsgegevens alleen mogen worden gebruikt in het kader van de tussen Labyrinth Onderzoek & Advies en verwerker gesloten overeenkomst.
 • Labyrinth Onderzoek & Advies kan bij de uitvoering van projecten persoonsgegevens delen met opdrachtgevers. Hierbij kan gedacht worden aan het verstrekken van gegevens van potentiële onderzoeksdeelnemers bij de uitvoering van een wervingsopdracht of het verstrekken van adresgegevens voor het versturen van een uitnodigingsbrief voor deelname aan een onderzoek. Labyrinth Onderzoek & Advies verstrekt geen persoonsgegevens van panelleden aan andere partijen zonder toestemming van het panellid zelf.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens; dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Rechtstreekse toegang tot de panelregistraties is voorbehouden aan werknemers van Labyrinth Onderzoek & Advies.

Werkwijze Labyrinth Onderzoek & Advies en verwerker

Labyrinth Onderzoek & Advies draagt zorg voor de nodige voorzieningen ter beveiliging van de registratie tegen verlies of aantasting van de persoonsgegevens, alsmede tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Gelijke plicht rust op de verwerker(s).

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden in juli 2021.

Wil je weten hoe de Labyrinth Onderzoek & Advies in zijn algemeenheid met persoonsgegevens omgaat? Lees dan hier de privacyverklaring van Labyrinth Onderzoek & Advies.