Leefbaarheid

Afbeelding bij Leefbaarheid

Leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie zijn in de afgelopen jaren hoog op de agenda komen te staan. Hierbij wordt er ingezet op een integrale aanpak en samenwerking tussen diverse partijen in het werkveld. De inzet van de expertise van de bewoner wordt daarbij in toenemende mate als onmisbaar gezien. Een bewoner weet als geen ander welke problemen spelen in zijn buurt en hoe zogenaamde ‘wijkontwikkelingsprogramma’s’ en ‘wijkvisies’ in praktijk uitpakken voor de leefbaarheid. In de vele wijkvisies die Nederland rijk is, wordt erop gewezen dat het belang en welzijn van de bewoner het uitgangspunt is geweest bij het opstellen van de plannen. In de praktijk blijkt dit echter lang niet altijd even gemakkelijk om te realiseren. Er wordt niet altijd rekening gehouden met de diversiteit van bewoners.

Onderzoek, begeleiding en advies

Met het op tafel leggen van de wensen van de bewoners, ben je er nog niet. Labyrinth coacht en begeleidt de spelers in het veld op weg naar een gezamenlijk plan van aanpak voor de leefbaarheid van de wijk. Hierbij wordt er rekening gehouden met dat alle betrokkenen – corporaties, gemeenten, ontwikkelaars en bewoners – dit ondersteunen. Ervaring leert dat sessies tussen de verschillende partijen immers niet altijd even soepel verlopen. Bewoners hebben soms verwijten richting de betreffende instanties in de wijk (‘jullie hebben het jarenlang verwaarloosd’) en reageren soms emotioneel op de ideeën van de professionals. Bewoners wordt soms verweten alleen op te komen voor hun eigenbelang en het welzijn van de wijk te vergeten. Labyrinth is dan als onafhankelijke partij de onmisbare schakel tussen de spelers in het veld.