Onderzoek naar de ervaringen van Amsterdamse statushouders

Afbeelding bij Onderzoek naar de ervaringen van Amsterdamse statushouders

In opdracht van de gemeente Amsterdam doet Labyrinth onderzoek naar de ervaringen van Amsterdamse statushouders met de begeleiding van de gemeente. Met dit klanttevredenheidsonderzoek wil de gemeente Amsterdam in beeld brengen hoe statushouders de begeleiding bij verschillende projecten binnen de Amsterdamse Aanpak Statushouders ervaren.

Nieuwe wet inburgering

In juli 2021 treedt naar verwachting de nieuwe wet inburgering in. De gemeente Amsterdam bereidt zich hierop voor door de bestaande Amsterdamse Aanpak Statushouders verder te ontwikkelen. Hiervoor voert het verschillende projecten uit. De volgende drie projecten komen aan bod in dit onderzoek naar de ervaringen van Amsterdamse statushouders:

Proeftuin Statushouders

Binnen het project Proeftuin Statushouders werken inkomensconsulenten en klantmanagers nauw samen om de dienstverlening op het gebied van inkomensverrekening te verbeteren. Er wordt bijvoorbeeld geprobeerd het doorgeven van parttime inkomsten voor statushouders makkelijker te maken.

Brede intake/De Opstartklas

In augustus 2019 is de gemeente Amsterdam begonnen met een pilot brede intake, een traject van twaalf weken waarin op individueel klantniveau inzicht wordt verkregen in de startpositie en ontwikkelmogelijkheden van een statushouder. De Opstartklas, een intensief taaltraject van zes weken, is een belangrijk onderdeel van de pilot. Het doel van de Opstartklas is inzicht te krijgen in de leerbaarheid, competenties en het taalniveau van een statushouder. De uitkomsten van de Opstartklas helpen de gemeente om een passend vervolgtraject voor de statushouder in te zetten.

Pilot Inhouden vaste lasten

Bij het project Pilot ‘Inhouden vaste lasten’ houdt de gemeente de vaste lasten in van de uitkering. Dit moet bijdragen aan het voorkomen van schulden én statushouders de ruimte geven om zich te focussen op hun inburgering en participatie.

Een methode om iedereen te bereiken

Voor dit onderzoek stelt Labyrinth samen met de gemeente een enquête op. Om de enquête zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de doelgroep, is de vragenlijst getest door testpersonen uit de doelgroep en vertaald naar het Arabisch, Tigrinya en Engels. Voor het verspreiden van de enquête worden klantmanagers en Eigen Taal Ondersteuners (ETO) ingezet. ETO’s zijn vrijwilligers die helpen om de communicatie tussen instanties en statushouders beter te laten verlopen. Voor dit onderzoek traint Labyrinth de ETO’s om enquêtes met mensen af te nemen. Ze volgen hiervoor een speciale interviewtraining van Labyrinth. Door de inzet van de ETO’s krijgt iedereen een kans om mee te doen met het onderzoek. Ook bijvoorbeeld mensen die analfabeet zijn of slecht met een computer over weg kunnen.

Nadat de resultaten van de enquête bekend zijn, organiseert Labyrinth een focusgroep met statushouders. In dit groepsgesprek worden de uitkomsten van de enquête verder besproken en uitgediept. 

Het klanttevredenheidsonderzoek is een belangrijke manier voor de gemeente om de begeleiding van statushouders te evalueren. Daarom is Labyrinth blij dat het middels dit onderzoek kan bijdragen aan meer kennis over hoe statushouders de begeleiding van de gemeente Amsterdam ervaren.

Als je meer wilt weten en/of informatie wil delen, neem dan contact op met  Labyrinth Onderzoek & Advies via  info@labyrinthonderzoek.nl of telefonisch +31 (0)30 – 262 71 91.